Thông tin liên hệ

Tạp chí Khoa học Lạc Hồng  »  Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ đăng báo

Tạp chí khoa học Lạc Hồng ISSN: 2525-2186

Email: jslhu@lhu.edu.vn

Số điện thoại: 02513.952.945 - cô Trần Thanh Tuyền.