Kinh tế

Kỷ yếu khoa học sinh viên qua các năm

      KỶ YẾU KHOA HỌC SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG QUA CÁC NĂM

Xuất bản tháng 10/2008

 

Xuất bản tháng 10/2009

 

Xuất bản tháng 3/2010

 

Xuất bản tháng 9/2010

Xuất bản tháng 3/2011

 

Xuất bản tháng 9/2011